Menu

Scalp Nail

※上記メニューはハンドとフットは同一料金です。
※表示価格は全て税別価格です。

Gel Nail

※上記メニューはハンドとフットは同一料金です。
※表示価格は全て税別価格です。

Nail Option

※上記メニューはハンドとフットは同一料金です。
※表示価格は全て税別価格です。

Nail Off

※上記メニューはハンドとフットは同一料金です。
※表示価格は全て税別価格です。

Care

※表示価格は全て税別価格です。